Close Menu

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van ZAAI Kweek & Eet

DEFINITIES:
‘ZAAI Kweek & Eet’ is onderdeel van Mobile Street Food B.V., gevestigd te Aalsmeer, aan de Oosteinderweg 287e en ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 67653049.

Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ZAAI Kweek & Eet en een opdrachtgever waarop ZAAI Kweek & Eet deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan ZAAI Kweek & Eet opdracht geeft tot het verlenen van diensten en/of het leveren van goederen.
3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan alleen schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven. De overeengekomen afwijkingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij de afwijkingen zijn overeengekomen.
4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
5. Algemene voorwaarden die door opdrachtgever van ZAAI Kweek & Eet worden gehanteerd en/of van toepassing worden verklaard, zijn nimmer van toepassing op met ZAAI Kweek & Eet gesloten overeenkomsten, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door ZAAI Kweek & Eet is ingestemd.
6. ZAAI Kweek & Eet is bevoegd bij de uitvoering van een overeenkomst met opdrachtgever gebruik te maken van derden. Ook in die situatie gelden de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten
1. Alle offertes en aanbiedingen van ZAAI Kweek & Eet zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
2. Een op naam gestelde aanbieding of offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij een andere termijn staat vermeld. Na dit termijn komt de aanbieding of offerte te vervallen.
3. Een overeenkomst met ZAAI Kweek & Eet komt tot stand op het moment dat een opdracht of bestelling van opdrachtgever door ZAAI Kweek & Eet wordt ontvangen dan wel zodra ZAAI Kweek & Eet is begonnen met de uitvoering van de aan hem verleende opdracht. ZAAI Kweek & Eet kan aan opdrachtgever een opdrachtbevestiging zenden, waarin de overeengekomen afspraken staan weergegeven.
4. Wijzigingen in en/of aanvullingen van een overeenkomst zijn bindend indien deze schriftelijk door ZAAI Kweek & Eet aan opdrachtgever zijn bevestigd.
5. Afbeeldingen, informatie, tekeningen, maatopgaven en dergelijke die ZAAI Kweek & Eet verstrekt in zijn prijslijsten, brieven, advertenties, en overige uitingen worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven en zijn slechts bedoeld om een algemene voorstelling te geven van het aanbod van ZAAI Kweek & Eet. Afwijkingen geven de opdrachtgever niet het recht tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3. Prijzen
1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
2. Prijsverhogingen worden jaarlijks in januari doorgevoerd. Indien de totstandkoming van de overeenkomst plaatsvindt voor 1 januari van enig jaar en het overeengekomen tijdstip van op- of aflevering ligt na 1 januari van het daaropvolgende jaar, dan kunnen de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook een wijziging hebben ondergaan.
3. Indien ZAAI Kweek & Eet en opdrachtgever zijn overeengekomen dat ZAAI Kweek & Eet ten behoeve van zijn opdrachtgever een overeenkomst sluit met een derde en deze derde verhoogt zijn prijzen, dan is ZAAI Kweek & Eet gerechtigd de nieuw geldende prijzen door te berekenen aan zijn opdrachtgever.
4. Prijsverhogingen voortvloeiende uit wijzigingen in en/of aanvullingen van de opdracht door opdrachtgever, zijn voor rekening van opdrachtgever.
5. Een prijsverhoging als bedoeld in lid 3 geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
6. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van het bepaalde in lid 3, dient plaats te vinden tegelijk met (de laatste termijn van) de hoofdsom.
7. Opdrachtgever is gerechtigd tot uiterlijk 7 dagen voor uitvoering van de overeenkomst door ZAAI Kweek & Eet, wijzigingen aan te brengen in de overeengekomen aantallen personen en/of te leveren goederen of uit te voeren diensten, met dien verstande dat de aan te brengen wijzigingen maximaal 10% mogen zijn (meer of minder) van de reeds overeengekomen aantallen personen en/of te leveren goederen of uit te voeren diensten.

Artikel 4. Betaling
1.Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door ZAAI Kweek & Eet aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door ZAAI Kweek & Eet is aangegeven.
2. ZAAI Kweek & Eet behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, om een vooruitbetaling te verlangen bij overeenkomsten vanaf een bedrag van € 500 van 50% van de overeengekomen prijs. Voor dit bedrag wordt een factuur gestuurd na akkoordverklaring van de opdrachtbevestiging en dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan door opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.
3. In geval van niet c.q. niet tijdige betaling is opdrachtgever, zonder dat daartoe enige voorafgaande ingebrekestelling door ZAAI Kweek & Eet is vereist, over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
4. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die ZAAI Kweek & Eet als gevolg hiervan moet maken voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00 exclusief BTW.
5. ZAAI Kweek & Eet heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 5. Annulering
1. Opdrachtgever is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij deze tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien ZAAI Kweek & Eet het aanbod niet onverwijld verwerpt.
a. Bij annulering meer dan 2 maanden voor het tijdstip van uitvoering van de overeenkomst is opdrachtgever niet gehouden enige vergoeding aan ZAAI Kweek & Eet te betalen.
b. Bij annulering meer dan 30 dagen voor bedoeld tijdstip is de opdrachtgever gehouden 50% van de totaalsom aan ZAAI Kweek & Eet te betalen.
c. Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de opdrachtgever gehouden 75% van de totaalsom aan ZAAI Kweek & Eet te betalen.
d. Bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de opdrachtgever gehouden 100% van de totaalsom aan ZAAI Kweek & Eet te betalen.
2. Annulering dient schriftelijk te geschieden. Voor de berekening van het te betalen bedrag wordt uitgegaan van de dag waarop de schriftelijke annulering ZAAI Kweek & Eet heeft bereikt. Aan een mondelinge annulering kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst
1. De uitvoering van de overeenkomst door ZAAI Kweek & Eet is gebaseerd op de door opdrachtgever aangegeven aard van het evenement, de opgegeven omstandigheden en aantallen. Opdrachtgever is gehouden alle door ZAAI Kweek & Eet verlangde gegevens en informatie te verstrekken, evenals alle overige gegevens en informatie die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst door ZAAI Kweek & Eet Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan ZAAI Kweek & Eet verstrekte gegevens en informatie.
2. Indien ZAAI Kweek & Eet bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van door opdrachtgever te verstrekken informatie, kan opdrachtgever ZAAI Kweek & Eet niet aansprakelijk stellen voor het tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen, zolang opdrachtgever niet alle juiste informatie heeft verstrekt.
3. ZAAI Kweek & Eet behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van alle door ZAAI Kweek & Eet gesloten overeenkomsten, naar eigen inzicht de wijze van uitvoering zelf te bepalen.
4. Opdrachtgever is verplicht bij de uitvoering van de overeenkomst te controleren of de uitvoering van de overeenkomst overeenkomt met wat is overeengekomen.
5. ZAAI Kweek & Eet is gerechtigd, tenzij anders vermeld in de overeenkomst, de opdracht of onderdelen daarvan te laten verrichten door niet bij ZAAI Kweek & Eet in dienst zijnde derden, indien dit naar het oordeel van ZAAI Kweek & Eet een goede en efficiënte uitvoering van de overeenkomst zal bevorderen.
6. Indien opdrachtgever en/of gasten van opdrachtgever goederen (eten en/of drinken) van ZAAI Kweek & Eet van de locatie meenemen, is dat voor eigen rekening en risico van opdrachtgever en/of zijn gasten.

Artikel 7. Transport en werkomstandigheden
1. Opdrachtgever geeft ZAAI Kweek & Eet de ruimte te kunnen werken volgens de wettelijke regels op het gebied van hygiëne, Arbo en milieu.

Artikel 8. Reclame
1. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de goederen opdrachtgever ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende diensten zijn verricht. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met wat is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Bij klachten over de kwaliteit van etens- en/of drinkwaren dient opdrachtgever deze binnen 2 uur na levering aan ZAAI Kweek & Eet te melden, zodat ZAAI Kweek & Eet de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht te controleren en indien mogelijk te verhelpen. Indien de opdrachtgever de geleverde goederen niet volgens de instructies van ZAAI Kweek & Eet betreffende opslag en behandeling heeft behandeld, dan vervalt de mogelijkheid tot reclameren.
2. Eventuele overige gebreken dient opdrachtgever onverwijld, doch binnen 3 werkdagen, aan ZAAI Kweek & Eet schriftelijk kenbaar te maken. Het gebrek dient zo gedetailleerd mogelijk te worden omschreven, zodat ZAAI Kweek & Eet in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient ZAAI Kweek & Eet in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
3. Indien opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige geleverde goederen en/of te verrichten diensten.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. ZAAI Kweek & Eet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ZAAI Kweek & Eet is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
2. Indien ZAAI Kweek & Eet aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.3. De aansprakelijkheid van ZAAI Kweek & Eet is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
4. ZAAI Kweek & Eet is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade en andere indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5. Opdrachtgever wordt te allen tijde als de eigenaar, huurder of gebruiker van de ruimte aangemerkt. Voor de tijdens de gebruiksperiode door opdrachtgever, derden of ZAAI Kweek & Eet aan de ruimte toegebrachte schade, aanvaardt ZAAI Kweek & Eet geen aansprakelijkheid en opdrachtgever vrijwaart ZAAI Kweek & Eet voor alle aanspraken van derden verzaken.
6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor ZAAI Kweek & Eet en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatig handelen van opdrachtgever en/of diens gasten, alsmede voor de schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan opdrachtgever en/of diens gasten houder zijn en/of die onder hun toezicht staan.
7. ZAAI Kweek & Eet is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van opdrachtgever en/of diens gasten op de plek waar de overeenkomst wordt uitgevoerd.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ZAAI Kweek & Eet.

Artikel 10. Ontbinding
1. ZAAI Kweek & Eet is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; Na het sluiten van de overeenkomst ZAAI Kweek & Eet ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; Door de vertraging aan de zijde van opdrachtgever niet langer van ZAAI Kweek & Eet kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ZAAI Kweek & Eet op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien ZAAI Kweek & Eet de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
3. Indien ZAAI Kweek & Eet tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op volstrekt geen wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
4. Indien opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is ZAAI Kweek & Eet gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5. In geval van opheffing, uitstel van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het ZAAI Kweek & Eet vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van ZAAI Kweek & Eet op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere onvoorziene omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door ZAAI Kweek & Eet zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt en die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming ZAAI Kweek & Eet niet kan worden toegerekend.
2. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of derden waarvan ZAAI Kweek & Eet gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst, alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede wanprestatie van voornoemde. Tot die omstandigheden behoren onder meer weersomstandigheden, verkeersopstoppingen, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, defecten of storingen in bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden gebruikte voorzieningen, niet of niet tijdige leveringen van leveranciers of andere ingeschakelde derden, niet tijdige en/of niet volledige beschikbaarheid van door opdrachtgever zelf te verzorgen voorzieningen en/of omstandigheden.
3. Indien opdrachtgever of ZAAI Kweek & Eet bij een overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die overeenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Artikel 12. Verplichtingen van de opdrachtgever
1. Alle glaswerk, serviesgoed, linnengoed, thermoboxen en andere door ZAAI Kweek & Eet ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen blijven eigendom van ZAAI Kweek & Eet. Indien goederen van ZAAI Kweek & Eet achterblijven op de locatie, is opdrachtgever verplicht deze goederen aan ZAAI Kweek & Eet te retourneren. Schade aan of verlies van deze non-consumptieve goederen veroorzaakt door opdrachtgever en/of zijn gasten, wordt door ZAAI Kweek & Eet tegen kostprijs aan opdrachtgever doorberekend.
2. Opdrachtgever is gehouden de door ZAAI Kweek & Eet ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen als bedoeld in lid 1, overeenkomstig eventuele aanwijzingen van ZAAI Kweek & Eet te gebruiken. Voorts is opdrachtgever verplicht om de door ZAAI Kweek & Eet ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen als bedoeld in lid 1 aan ZAAI Kweek & Eet te retourneren in de staat en op de wijze zoals deze door ZAAI Kweek & Eet aan opdrachtgever zijn aangeleverd, althans conform de afspraken die daaromtrent tussen partijen zijn gemaakt. Indien hiervan geen sprake is, is ZAAI Kweek & Eet gerechtigd alle daaruit voor ZAAI Kweek & Eet voortvloeiende kosten (waaronder arbeidsuren van haar personeel) aan opdrachtgever door te berekenen.
3. Het is opdrachtgever niet toegestaan de door ZAAI Kweek & Eet ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen als bedoeld in lid 1, te verhuren of anderszins beschikbaar te stellen aan derden. Voor eventuele schade voor ZAAI Kweek & Eet die hiervan het gevolg is, is opdrachtgever jegens ZAAI Kweek & Eet aansprakelijk.

Artikel 13. Toepasselijk recht
1. Alle overeenkomsten tussen ZAAI Kweek & Eet en opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
2. Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met een tussen ZAAI Kweek & Eet en opdrachtgever gesloten overeenkomst, hoe dan ook genaamd, worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter.